Engelske musikudtryk

Note Names (nodenavne)

note names / nodenavne

Note Symbols (nodesymboler)

Symbols

Rhythm - Notes and Rests (rytme - noder og pauser)

English American Dansk Italiensk
Helnode semibreve whole note helnode semibreve
Halvnode minim half-note halvnode bianca
Fjerdedelsnode crotchet quarter-note fjerdedelsnode
fjerdedel
nera
Ottendedelsnode quaver eigth-note ottendedelsnode
ottendedel
croma
Sekstendedelsnode semiquaver 16th-note sekstendedelsnode
sekstendedel
semicroma
. dot
(e.g. “dotted crotchet”)
dot punktering
(f.eks. „punkteret fjerdedel“)
3 triplet triplet triol
 
(Speciel fjerdedelspause) crotchet rest! fjerdedelspause!

Intervals (intervaller)

second (sekund)
third (terts)
fourth (kvart)
fifth (kvint)
   major (stor)
minor (lille)
augmented (forstørret)
perfect (ren)
diminished (formindsket)

Chords (akkorder)

TonicTonika, grundtone
DominantDominant (omtr., se nedenfor)
SubdominantSubdominant (omtr., se nedenfor)
Secondary dominantBidominant
Neapolitan sixth chordNeapolitansk subdominant (omtr.)
Augmented sixth chord(Bi/veksel-)dominant med sænket kvint i bassen (omtr. – den forstørrede sekst hentyder til intervallet mellem den sænkede kvint og durtertsen)
Italian sitxh chord
French sixth chord
German sixth chord
Forskellige varianter af “the augmented sixth chord” (omtr. som på dansk).
Sequence
(harmonic sequence)
Sekvens
(harmonisk sekvens)
Figured bassGeneralbas
Roman chord-indicationsTrinbetegnelser
DegreeTrin

I Storbritannien anvendes normalt ikke funktionsanalyse som på dansk, og symboler som T, S og D bruges ikke. I stedet bruges trinbetegnelser – en “dominant” på engelsk er således det samme som akkorden på V. trin, hvorfor VII ikke anses for en „rigtig“ dominant. Tilsvarende anskues den ufuldkomne subdominant altid som en II.-trins-akkord, aldrig som en variant af IV (snarere modsat).

Roman Chord-indications (trinbetegnelser)

Der anvendes (mindst) tre forskellige typer af trinbetegnelser på engelsk:

1. Basic Roman

 1. Medmindre andet anføres, underforstås det, at alle noder tilhører durskalaen eller den harmoniske molskala.
 2. „b“ / „#“ foran romertallet angiver, at grundtonen er sænket / hævet.
 3. Første omvending angives med „b“ efter romertallet. Anden og tredje omvending angives med hhv. „c“ og „d“ osv.
 4. Udvidelser angives med 7, 9, 11 osv.

2. Extended Roman

 1. Durakkorder angives med romertal med store bogstaver (f.eks. „IV“), molakkorder med små (f.eks. „iv“).
 2. „b“ / „#“ foran romertallet angiver, at grundtonen er sænket / hævet.
 3. Første omvending angives med „b“ efter romertallet. Anden og tredje omvending angives med hhv. „c“ og „d“ osv.
 4. Forstørret kvint angives med + efter romertallet, formindsket med o.
 5. Udvidelser angives med 7, 9, 11 osv., der antages at høre hjemme i den givne toneart. „b“ og „#“ foran tallet angiver sænking og hævning af tonen.

3. Figured Roman

Figured roman svarer nogenlunde til danske „klassiske“ trinbetegnelser. Bemærk dog:

 1. „-“ / „+“ foran romertallet angiver, at grundtonen er sænket / hævet (i molakkorder underforstås det, at tertsen også hæves, hvis grundtonen hæves, og at kvinten også sænkes, hvis grundtonen sænkes).
 2. o kan anvendes for at angive en underforstået grundtone en terts under. Vo7 = VII.

Non-harmony Notes (harmonifremmede noder)

Passing noteGennemgangsnode
Auxilary noteDrejenode
AnticipationForudgriben, anticipation (lift)
Changing note (cambiata / cambiata note)Vekselnode (omtr.), harmonifremmed tone, der enten indføres eller videreføres med et spring.
AppogiaturaForslag
Suspension
  - preparation
  - resolution
Forudhold
  - forberedelse
  - opløsning
RetardationForudhold, der opløses opad
Pedal point (pedal)Orgelpunkt

Miscellaneous (diverse)

PitchTonehøjde
CanonKanon
RoundKanon (hvor alle stemmer synger samme melodi)
ScorePartitur („node“)
Open scorePartitur med hver stemme i hver sit system
Short scoreParticel
Piano reductionKlaverudtog
Cue notesStiknoder
ChorusOmkvæd / kor (også i betydningen af en formdel)
VerseVers. NB: Bruges også om den ofte langsomme, recitativiske introduktion i Tin Pan Alley-repertoiret
Middle-eightKontraststykke (også selv om det ikke er præcis 8 takter)
BridgeKontraststykke. NB: På dansk bruges „bro“ ofte som betegnelse for overgangen fra vers til omkvæd, men bridge bruges sjældent sådan på engelsk.