Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet

English version   |   Musikvidenskabeligt Institut

Ph.d.-kursus i musikvidenskab på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, Danmark, 8.-12. maj 2000

Beskrivelse og fortolkning

Formålet med kurset er at fokusere på og diskutere forskellige tilgange til problemerne omkring beskrivelse og fortolkning af musik og at spørge til hvilke typer viden de forskellige tilgange afføder.

I den ene ende af mulige tilgange kunne man finde dem, der søger at gøre rede for et musikværks specificitet ved hjælp af et generelt, musikanalytisk sprog. Til denne type af tilgange hører dem, der kun søger at tale om musikværkets 'bestemtheder', dvs. som netop ikke søger at udfylde tekstens 'huller', men som måske - med eller uden egen vilje - hjælper os med at udpege hullerne eller ubestemthederne. Pointen med sådanne tilgange er altså en stræben efter objektivitet, men de kan også gøre os opmærksomme på begrænsningerne for hvad man faktisk kan fastslå med bestemthed om musikken. Og disse tilgangs-typers egne begrænsninger kommer for en dag, når vi spørger hvilke typer viden de producerer - og hvad de ikke kan gøre rede for, deres blinde vinkler.

I den anden ende vil man finde fortolkningsstrategier, der overvejende retter sig mod at udfylde hullerne. Det kan ske ved at forstå musikken som resultatet af en intention eller af en bestemt (musikalsk eller ekstra-musikalsk) logik, som det så er fortolkerens rolle at rekonstruere. Sådanne strategier kan være betingede eller motiverede af for eksempel sociologiske, historiske, psykologiske, køns-relaterede (og/eller...) synsvinkler. Hvor går grænserne for hvad der kan erkendes gennem sådanne strategier: hvordan forholder de sig til den musikalske tekst, den empiriske basis for studiet, hvilke implikationer har den terminologi, de benytter - og hvilke kriterier kan vi benytte til at skelne mellem fortolkning og overfortolkning her?

Ganske tæt forbundet med disse problematikker, der direkte angår musikvidenskabsmænd og -kvinder og andre, der skriver og læser om musik, er den udøvende fortolknings problemer: Hvilke typer logik indlæses i musikken gennem opførelser, i transkriptioner etc.? Hvordan kan vi reflektere over fortolkningen i denne betydning af ordet?

Vi opfordrer altså deltagerne til at reflektere over fortolkningens muligheder og grænser - især med henblik på forholdet mellem det, vi her har kaldt deskriptive og fortolkende strategier (selvom vi er bevidste om at disse to sider af sagen er del af et kontinuert spektrum og ikke altid uden videre kan adskilles). Samtidig hilses foredrag og oplæg, hvor disse kritiske refleksioner udfoldes i forbindelse med en konkret fortolkende praksis - gennem udførelsen af analyser eller fortolkninger - i høj grad velkommen.

Kursusleder: Lektor Søren Møller Sørensen

Tilmelding og yderligere information:

       Jens Hesselager
       Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet
       Klerkegade 2
       DK-1308 København K
       Danmark
       Telefon: +45 3532 3789
       Fax: +45 3532 3738
       E-mail: kursus@cyrk.dk