Cyrk   Programmer   

Versionshistorie


Version 1.0.7
   (10. maj 2002)

 • Konvertering af rtf: Man kan nu også åbne dokumenter med Mac-typen "RTF " og ikke kun ren tekst (Mac-typen "TEXT").
 • Konvertering til uformateret tekst: Man kan vælge, at den konverterede tekst kun må indeholde tegn i ISO 8859-1-tegnsættet. Nyttigt, hvis teksten skal indsættes i en e-mail eller en besked i en nyhedsgruppe.
 • Konvertering til uformateret tekst: Man kan for overskifter vælge, at tekst skal stå med store bogstaver.
 • Dialoger for åbning og arkivering: Dialogerne har nu titel, ligesom knapperne mere præcist afspejler handlingen (f.eks. Konverter i stedet for Åbn).

Version 1.0.6
   (31. december 2001)

 • Justering: Man kan nu også konvertere tegnene », «, , og til den type anførselstegn, man har valgt.
 • Konvertering til formateret Mac-tekst: Rettelse af en fejl, der forhindrede redigering af formatering af typografier (fejlen findes kun i version 1.0.5).

Version 1.0.5
   (27. december 2001)

 • Konvertering af skuffen: Man kan nu konvertere skuffens indhold: Vælg „Konverter skuffens indhold“ eller tast æble-K.
 • Konvertering af udsnit: Man kan trække tekst direkte fra andre programmer eller fra tekstudsnit til introduktionsvinduet eller til symbolet for programmet for at få teksten konverteret.
 • Konvertering til skuffe: Man kan placere konverteret tekst i skuffen i stedet for at arkivere et dokument. Herved kan resultatet umiddelbart indsættes i et andet dokument.
 • Åbning af dokumenter: Man kan trække mere end et dokument ad gangen til introduktionsvinduet for at få det konverteret.
 • Fortolkning af html: Scripts, dvs. tekst mellem <script> og </script>, udelades ved fortolkningen.
 • Fortolkning af html: Angivelse af to specialtegn med tal efter hinanden – for eksempel &#8230;&#8230; – blev ikke fortolket korrekt. Denne fejl er nu rettet.
 • Justering: 'Lige' apostroffer kan både konverteres til ‘x’ og ’x’.
 • Justering: Man kan forhindre, at anførsestegn og apostroffer konverteres efter tal, for eksempel 12" eller 1'34".
 • Justering: Man kan angive erstatningsteksten for billeder (feltet manglede ved en fejl i forrige version).
 • Konvertering til html: Der anvendes små bogstaver ved tags (for eksempel <p class="normal"> i stedet for <P CLASS="normal">) for bedre kompabilitet med xhtml.
 • Konvertering til html: Navne for „ankre“ for fodnotehenvisninger starter med et r, f.eks. r13 for henvisningen til note 13 (r for „reference“). Herved sikres bedre kompabilitet med xhtml.
 • Konvertering til html: Der kan konverteres til xhtml i stedet for til html. Konvertering til xhtml medfører følgende ændringer:
     1) Ny DOCTYPE-deklaration. Desuden tilføjes <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> i starten.
     2) Alle tags afsluttes. Hvis et tag, f.eks. <br>, ikke efterfølges af et slut-tag, f.eks. </br>, skrives det i stedet med en afsluttende /, f.eks. <br />. Dette gælder ud over <br /> tags som <img />, <hr />, <link /> og <meta />.
     3) Der anvendes id="…" ved ankre i stedet for name="…".
 • Konvertering til rtf: Navnene på standardtypografierne er nu korrekte i rtf-dokumentet.
 • Konvertering til rtf: Der er begrænset understøttelse for stiplet understregning ved konvertering til rtf. Fremhævet og stærkt fremhævet tekst fra html kan således konverteres til stiplet understregning, ligesom stiplet understregning i et rtf-dokument bibeholdes.
 • Konvertering til rtf: Afsnitsformatet for overskrifter er sat, så linien holdes sammen og holdes sammen med næste linie, således at en overskrift eller en del heraf ikke ender nederst på en side.
 • Konvertering til rtf: Der indsættes tegnet og en tabulering, hvis dette er valgt for den pågældende typografi, hvilket ikke virkede i forrige version.
 • Konvertering til rtf: Indstilling af fed, kursiv og understreget for normaltypografien virkede ikke, hvilket nu er rettet.
 • Afsnitsformatering: Nye standardindstillinger for formatering af afsnit.
 • Hjælp: Der er rettet et par stavefejl og andre småfejl i hjælpdokumenterne, der også er udvidet med et par sider.

Version 1.0.4
   (24. juni 2001)

 • Generelt: Tekstkonvertering findes nu også i en engelsk udgave. I den forbindelse er alle tekster i dialoger, menuer og hjælpebobler gennemgået og „finpudset“.
 • Fortolkning af rtf: Tekstkonvertering genkender nu de „nye“ (Word 97) lister i rtf og fortolker afsnit i en liste som afsnit med typografien „Punkt“. Tekstkonvertering kan dog ikke skelne mellem forskellige typer af lister.
 • Fortolkning af rtf: En eventuel dokumentkommentar fjernes nu (i stedet for at blive indsat i starten af dokumentet).
 • Fortolkning af rtf: Brug af specielle tegn (for eksempel æ, ø og å) i forfatter, titel, beskrivelse og nøgleord fortolkes nu korrekt.
 • Konvertering til html: Forbedret oversættelse af tegn med skriften Amadeus Rytme.
 • Konvertering til html: Fejl vedrørende to ottendedelsnoder skrevet med skriften Amadeus Rytme er rettet.
 • Konvertering til html: Fejl vedrørende lister i fodnoter (og i slutningen af teksten) skulle nu være rettet.
 • Konvertering til html: Afsnit, der oversættes til <BLOCKQUOTE>, placeres nu også i <P> (for at følge standarden for html).
 • Konvertering til html: Fejl vedrørende bastegn skrevet med skriften Amadeus Becifring er rettet.
 • Konvertering til html: Fejl i den alternative tekst til billeder for tegn i Amadeus Rytme for ekstra tekstbetoning er rettet.

Version 1.0.3
   (22. marts 2001)

 • Fortolkning af html: Angivelse af specialtegn med hexadecimale tal fortolkes nu også korrekt, for eksempel &#xAE; for tegnet ®. Decimaltal blev også i tidligere versioner fortolket korrekt, f.eks. &#174; for tegnet ®.
 • Generelt: Man kan nu i dialoger i programmet klikke på www-adresser og e-mail-adresser for henholdsvis at gå til den pågældende internetside og sende en mail – for eksempel i dialogen „Om Tekstkonvertering“.
 • Indstillinger: Man kan nu vælge „Fortryd“ (og „Gentag“) efter redigering af tekstfelter og lister samt efter valg af standardindstillinger i en dialog. Hjælpebobler ud for menupunktet „Fortryd“ (eller „Gentag“) fortæller mere præcist, hvad der fortrydes eller gentages.
 • Indstillinger: Man kan nu også vælge menupunktet „Slet“ for at fjerne elementer i en liste (og ikke bare knappen „Fjern“). Der er desuden mere specifikke hjælpebobler i „Rediger“-menuen, når en liste redigeres.
 • Html: En klasse („class“) i et stylesheet omtales nu konsekvent som en klasse eller en „class“ – ikke som i tidligere version som en „style“. Ændringen gælder også hjælpebobler og hjælpetekster.
 • Justering: Ved redigering af listen over skrifter, der ikke skal justeres, er hjælpeboblerne for „klip“, „kopier“, „sæt ind“ og „slet“ nu korrekte (mere sigende). Desuden kan man nu ved at klikke på et lille symbol vælge mellem de installerede skrifter.
 • Konvertering til Windows-tekst: Man kan nu også vælge, at dokumenter konverteret til Windows-tekst skal åbnes i browseren Opera.
 • Konvertering til html: Man kan nu indstille, om Tekstkonvertering skal tjekke, om dokumenter for eventuelle henvisninger til en standardmappe eller et eksternt stylesheet findes i forhold til det sted, hvor man arkiverer html-dokumentet. I version 1.0.2 tjekkede Tekstkonvertering altid, men det kan altså nu slås fra.

Version 1.0.2
   (5. marts 2001)

 • Fortolkning af html: Danske bogstaver (æ, ø og å) og andre specielle tegn i ALT-teksten i billeder og i selve billedhenvisningen (SRC) oversættes nu korrekt. De blev tidligere oversat to gange fra ISO 8859-1-tegnsættet i stedet for bare én gang, således som det sker nu.
 • Justering: Man kan nu få konverteret to bindestreger (--) til en tankestreg, enten den almindelige tankestreg (, „n-dash“) eller den ekstra lange tankestreg, der undertiden benyttes i engelske tekster (, „m-dash“).
 • Justering: Konverteringen af tre punktummer til tegnet og af bindestreg til tankestreg er forbedret, således at for eksempel tre punktummer også konverteres, selv om de har forskellig tegnformatering (for eksempel tre punktummer, hvor det midterste er fed: ...).
 • Justering: Under indstillingerne for justering kan man nu anvende „klip“, „kopier“, „sæt ind“ og „slet“ i listen over skrifter, der ikke skal justeres.
 • Konvertering fra/til Windows-tekst, rtf (fra Windows) og html: Tegn, der ikke findes i Macintosh-tegnsættet, men som findes i Windows-tegnsættet, oversættes nu korrekt ved konvertering mellem formater, der understøtter disse tegn, dvs. Windows-tekst, rtf fra Windows og html. Det drejer sig om tegnene:
     ¹ (hævet 1-tal),
     ² (hævet 2-tal),
     ³ (hævet 3-tal),
     ¦ (brudt, lodret streg),
     ¼ (1/4),
     ½ (1/2),
     ¾ (3/4),
     Š (S med bue over),
     š (s med bue over),
     Ý (Y med ´ over),
     ý (y med ´ over),
     Ð (ETH),
     ð (eth),
     Þ (THORN) og
     þ (thorn).
  NB: Hvis denne tekst ses i en Mac-browser, er det ikke sikkert, at tegnene ovenfor vises korrekt (da de jo ikke findes i almindelige skrifttyper på en Macintosh). Ved konvertering til Mac-tekst eller rtf erstattes disse tegn som tidligere enten af et eller flere tegn, der ligner, (f.eks. konverteres tegnet ½ til 1/2) eller af ¿ (et omvendt spørgsmåltegn). Som noget nyt bliver de hævede tal (¹-³) dog nu konverteret til hævede tal ved konvertering til rtf og ikke blot almindelige tal som før.
 • Konvertering til html: Når man arkiverer et dokument, der er konverteret til html, tjekkes det nu, om dokumenter for eventuelle henvisninger til en standardmappe eller et eksternt stylesheet rent faktisk findes i forhold til det sted, hvor man arkiverer html-dokumentet. Hvis standardmappen eller det eksterne stylesheet ikke findes, gives der besked herom, og man får muligheden for at arkivere alligevel, arkivere et andet sted eller at annullere.
 • Konvertering til html: Man kan nu vælge html-version for html-dokumentet. Man kan vælge mellem ingen, „html 3.2“, „html 4.01 transitional“ og „html 4.01 strict“. Sidstnævnte vælges som standard.
 • Konvertering til html: Man kan nu også vælge, at konverterede html-dokumenter skal åbnes i browseren Opera.
 • Konvertering til html: Tekstkonvertering stoppede konverteringen (gik i uendelig løkke), hvis der skulle oprettes et link til en e-mail, der stod i starten eller i slutningen af en linie. Dette er nu rettet.
 • Indstillinger: I teksten i dialoger for indstillinger bruges nu overalt formen „…“ i stedet for „…”.
 • Indstillinger: Der er tilføjet et nyt menupunkt, „Vælg alt“, der gør det muligt at vælge al teksten i det tekstfelt, man redigerer (under indstillingerne).

Version 1.0.1
   (28. januar 2001)

 • Fortolkning af html: Tegn med en decimalværdi i området 132-159 og de tilsvarende koder med &..; konverteres som tegn i Windows-tegnsættet. Disse tegn og koder er egentlig ikke med i standarden for html, men anvendes ikke desto mindre blandt andet af en almindelig html-editor fra et stort firma, der burde vide bedre
 • Fortolkning af html: Græske bogstaver, matematiske symboler og en række andre specialtegn (f.eks. &Gamma; = Γ) konverteres til tegn med skriften „Symbol“.
 • Fortolkning af html: Selve tegnene for ¼, ½ og ¾ fortolkes nu korrekt. Koderne for disse tegn – &frac14;, &frac12;, &frac34;, &#188;, &#189; og &#190; – blev også i version 1.0 fortolket korrekt.
 • Fortolkning af html: Fortolkningen af blanktegn („white space“) er forbedret.
 • Fortolkning af Mac-tekst: Ved konvertering fra Mac-tekst fjernes nu alle tegn med en decimalværdi under 32, undtagen linieskift (13), tabulering (9) og „blød bindestreg“ (31, se nedenfor). Eventuelle Windows-linieskift (13+10) og UNIX-linieskift (10) konverteres til linieskift.
 • Fortolkning af Windows-tekst: Ved konvertering fra Windows-tekst fjernes nu alle tegn med en decimalværdi under 32, undtagen linieskift (13+10) og tabulering (9). Eventuelle Mac-linieskift (13) og UNIX-linieskift (10) konverteres til linieskift.
 • Fortolkning af blød bindestreg: Blød bindestreg fortolkes nu korrekt ved konvertering fra rtf og html. I Mac-tekster fortolkes tegnet med decimalværdien 31 som blød bindestreg; så vidt jeg ved, er dette ganske vist ikke standard, men det bruges af i hvert fald nogle versioner af Microsoft Word.
 • Konvertering af blød bindestreg: Ved konvertering til rtf og html konverteres blød bindestreg nu korrekt. Der er dog mulighed for at fjerne alle bløde bindestreger ved konvertering til html, da almindelige browsere ikke understøtter dette tegn, men blot viser en almindelig bindestreg. Dette angives under indstillingerne for konvertering til html (tegnformatering). Ved konvertering til Mac- og Windows-tekst fjernes bløde bindestreger, da dette tegn ikke kan angives i disse formater.
 • Justering: Nye muligheder for justering af dobbelte anførselstegn: „xxx“, ”xxx”, «xxx» og »xxx». Ny standard for justering af anførselstegn er formen „xxx“ i stedet for „xxx”. Desuden er hjælpeteksterne rettet, så der anvendes formen „xxx“ i stedet for „xxx”.
 • Konvertering til html: Oplysninger om sprog og læseretning fremgår nu også af <HTML …>-tag’et.
 • Konvertering til html: Der er langt flere muligheder for valg af sprog (i version 1.0 var der blot dansk og engelsk).
 • Konvertering til html: En mindre fejl i forbindelse med standardindstillingerne for internt stylesheet er rettet (der manglede et linieskift mellem de to sidste styles).
 • Konvertering til html: Kraftigt forbedret oversættelse af tegn med en af de tre Amadeus-skrifter.
 • Installering af hjælpemappe foregår nu mere smart. Når man pakker Tekstkonvertering ud, er der som standard en mappe med hjælpetekster, „Tekstkonvertering-hjælp“. Denne mappe skal flyttes til systemets „Hjælp“-mappe, hvilket Tekstkonvertering gør, når det første gang startes. En eventuel gammel udgave af hjælp til Tekstkonvertering placeres så i papirkurven med navnet „Tekstkonv.-hjælp (gammel)“.
 • Symbolet for Tekstkonvertering er forbedret en anelse, specielt ved brug under ældre systemer og ved visning i liste.

Version 1.0
   (1. november 2000)

Den første version...